Wyszukaj

Wpis do ewidencji klubów sportowych, UKS

Zmień wielkość czcionki:

stow


 

PDF Logo Wpis do ewidencji klubów sportowych, UKS-plik do pobrania w formacie PDF

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH/ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacje ogólne

Uczniowski klub sportowy/ Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej ( zwany dalej klubem sportowym) działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Uczniowski klub sportowy/klub sportowy może założyć co najmniej 7 osób posiadających obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

Uczniowski klub sportowy/Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek komitetu założycielskiego wpis do ewidencji.
2. Dwa egz. statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu sportowego, który powinien zawierać:

- nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
- teren działania i siedzibę,
- cele i sposoby ich realizacji,

- sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa, prawa

i obowiązki członków,
- władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

- możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
- sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
- warunki ważności jego uchwał,
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

- zasady dokonywania zmian statutu,
- sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.


3. Lista założycieli (co najmniej 7 osób) zawierająca następujące dane:

- imiona i nazwiska,
- daty i miejsca urodzenia,
- miejsca zamieszkania,
- własnoręczne podpisy,
- oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności
prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.


4. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego.
6. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający:

     • Uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem go do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wpisem do ewidencji

     • Uchwałę w sprawie założenia klubu sportowego/uczniowskiego klubu
      sportowego

     • Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu.

     • Uchwałę w sprawie wyboru zarządu, jeśli został powołany na zebraniu założycielskim.

     • Uchwałę w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej), jeśli został powołany na zebraniu założycielskim.

 • Uchwała w sprawie adresu siedziby klubu sportowego.

  7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej ( nie dotyczy Uczniowskich klubów sportowych)

 

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Klub sportowy/uczniowski klub sportowy wpisany do w/w ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian (nazwy, siedziby, adresu, imion i nazwisk, funkcji osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, statutu, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu, terenu działania Klubu) złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Gostyniński) stosowny wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek klubu sportowego / uczniowskiego klubu sportowego o dokonanie zmian w ewidencji
2. Protokół z zebrania członków uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego
3. Podjęte uchwały dot. wprowadzonych zmian
4. Jednolity tekstu statutu po zmianach ( 2 egz.), jeżeli był zmieniany.
5. Lista obecności na zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

1)Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

- wpis i odmowa wpisu do ewidencji 10 zł – opłata za wydanie decyzji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji - 17 zł.

2) Uczniowskie kluby sportowe – zwolnione z opłat skarbowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

3) Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego
(art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego
w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 b lub w kasie Urzędy Miasta w Gostyninie przy ul. Rynek 26.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jeżeli postępowanie nie wymaga wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Gostynińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Rozwoju pokój nr 4, parter, telefon: 24 235 33 20

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449).

 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546)

  Powrót na stronę główną

Marcin Maciejewski