Wyszukaj

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Zmień wielkość czcionki:

stow


 

 

PDF Logo WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH-plik do pobrania w formacie PDF

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Informacje ogólne

Stowarzyszenie zwykłe działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej, lecz może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby posiadające obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu o wpis do ewidencji.

* Jeśli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.


2. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego (2 egz.), który powinien określać:

- nazwę,

- cel lub cele,

- teren i środki działania,

- siedzibę
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd,

- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

- sposób nabycia i utraty członkostwa,

- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

jeśli stowarzyszenie zamierza posiadać zarząd:
- tryb wyboru oraz uzupełnienia składu,
- kompetencje,
- warunki ważności uchwał,
- sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

jeśli stowarzyszenie zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej:
- tryb wyboru oraz uzupełnienia składu,
- kompetencje.


3. Lista założycieli (co najmniej 3 osoby) zawierająca następujące dane:

- imiona i nazwiska,
- daty i miejsca urodzenia,
- miejsca zamieszkania,
- własnoręczne podpisy,

- oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.

 


4. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

  • Uchwała w sprawie założenia stowarzyszenia zwykłego.

  • Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu działalności.

  • Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji oraz informacją zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu.

  • Uchwała w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje taki organ.

  • Uchwała w sprawie adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

W przypadku zmiany danych zamieszczanych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych dotyczących:

- nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,

- imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- imienia i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- regulaminu działalności,

- posiadania statusu organizacji pożytku publicznego;

- przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego;
- imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego;

stowarzyszenie zwykłe składa Staroście (organowi nadzorującemu), w terminie 7 dni,
od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie
w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy
o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu
2. Protokół Walnego Zebrania
3. Podjęte uchwały dot. wprowadzonych zmian
4. Jednolity tekstu statutu po zmianach ( 2 egz.) - jeżeli był zmieniany.
5. Lista obecności na Walnym Zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

Opłaty

1) Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

2) Złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

3) Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

3) Zwolnione z opłaty skarbowej są stowarzyszenia zwykłe posiadające status organizacji pożytku publicznego (Art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej)

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego
w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b lub w kasie Urzędy Miasta w Gostyninie przy ul. Rynek 26.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powinien być dołączony
przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jeśli wniosek spełnia wymogi formalno-prawne

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania, jeżeli wniosek zawiera braki, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w terminie 14 dni

Starosta (organ nadzoru) informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wpis.

Termin załatwienia sprawy

Starosta (organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

- wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o zakazanie działalności,

- uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ
nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia,

- uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek
o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego

Jeżeli wniosek zawiera braki, Starosta (organ nadzoru) wzywa do jego uzupełnienia
w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie przez organ nadzoru wpisu do ewidencji liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku w wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy Starosta (organ nadzorujący) nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek
o zakazanie działalności, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe
albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego
w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Miejsce składania dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Promocji i Rozwoju, pokój nr 4, parter, telefon: 24 235 33 20

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 Powrót na stronę główną

 

Marcin Maciejewski